Studia podyplomowe: Współczesne budownictwo drewniane

Studia podyplomowe o nowoczesnej prefabrykacji drewnianej to odpowiedź na oczekiwania i zapotrzebowanie na fachowców tej dziedziny, zarówno przez inwestorów, jak i pracodawców.

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz rosnąca konkurencyjność na rynku budowlanym wyraźnie uwidaczniają preferencje inwestorów i powodują wzrost wymagań jakościowych. Ważnymi kryteriami są: kilkumiesięczny cykl wznoszenia, umiarkowane ceny oraz niewielkie zużycie surowców. Wymaganie te spełniają nowoczesne rozwiązania systemowe obiektów budowlanych o konstrukcjach drewnianych. Dopełnieniem są nisko-materiałochłonne przegrody wewnętrzne i zewnętrzne, spełniające wymagania izolacyjności termicznej i akustycznej, prawidłowego oświetlenia oraz warunki prośrodowiskowe. Nowoczesny, zazwyczaj zautomatyzowany proces projektowania oraz wykonania elementów systemowych zapewnia ich wysoką jakość. Technologiczne rozwiązania realizacji budów sprawiają, że czasy wykonania obiektów są znacząco krótsze w porównaniu z tradycyjnym wykonywaniem budynków. Ponadto obecnie stosowane systemy budownictwa charakteryzują się minimalnymi nakładami robocizny, korzystnie wpływając na obniżenie kosztów wzniesienia obiektów.

Studia podyplomowe zostały przygotowane jako odpowiedź na oczekiwania i zapotrzebowanie na fachowców tej dziedziny, zarówno przez inwestorów, jak i pracodawców, oraz na sytuację ograniczonego zakresu niniejszej problematyki na studiach inżynierskich oraz magisterskich, w celu poszerzenia wiedzy branżowej i jakości kształcenia. Są to studia o nowoczesnej prefabrykacji drewnianej i oryginalnych metodach przemysłowej produkcji oraz o ciekawych problemach i aspektach praktycznych firm wykonawczych, realizujących interesujące obiekty budowlane.

 

Program studiów podyplomowych:

 • Ewolucja konstrukcji drewnianych oraz architektura obiektów.
 • Anatomia, trwałość i metody zabezpieczania drewna.
 • Mikroklimat, akustyka, ochrona cieplna, energochłonność budynków i oddziaływanie budownictwa na środowisko.
 • Fundamenty, izolacje i odwodnienia w budownictwie drewnianym.
 • Budownictwo drewniane.
 • Zunifikowane materiały uzupełniające, elementy, detale konstrukcyjne i wyposażenie.
 • Budynki drewniane inteligentne.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji drewnianych.
 • Prefabrykacja konstrukcji drewnianych.
 • Technologia i organizacja robót w budownictwie drewnianym.
 • Diagnostyka i eksploatacja obiektów budownictwa drewnianego.
 • Zarządzanie, logistyka i marketing.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych szkół technicznych, szczególnie z zakresu inżynierii produkcji, budownictwa i architektury oraz technologów drewna, menadżerów, kierowników, projektantów, inspektorów nadzoru.

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i kierowania oraz zostaną zaznajomieni z zasadami projektowania w obszarze realizacji budownictwa drewnianego.

 

Czas trwania:

2 semestry (od III 2017 r. do II 2018 r.)

Termin zgłoszeń:

od 9 I 2017 r. do 15 II 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów, lub poświadczona notarialnie kserokopia ukończenia studiów wyższych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy.

 

Tryb zgłoszeń:

Kolejność zgłoszeń, preferowane wykształcenie kierunkowe (studia inżynierskie ukończone na kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, inżynieria produkcji, technologia drewna).

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
pawilon A-1, pokój 127
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr Mariola Andrusikiewicz, tel.: 12 617 21 91
mgr inż. Anna Pokladko, tel.: 12 617 21 91

 

Opłaty:

4 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych. Program przewiduje 220 godzin dydaktycznych.

Debata o przyszłości edukacji zawodowej

„Jak jeszcze bardziej przekonać rodziców i młodzież do tego, aby wybierali szkoły zawodowe” zastanawiali się uczestnicy spotkania w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy, przedstawiciele związków pracodawców oraz lokalnych władz, odpowiedzialnych za edukację w powiecie i Stowarzyszenie Centrum Drewna.

 

Edukacja zawodowa w powiecie starogardzkim funkcjonuje dobrze, ale trzeba zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami, aby młodzież jeszcze bardziej zainteresować szkołami zawodowymi i współpracującymi z nimi zakładami pracy – zgodzili się rozpoczynający debatę organizatorzy spotkania w stolicy Kociewia: Zbigniew Świadek, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gd. i Steffen Zimny, prezes firmy STEICO. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęła również Iwona Grajewska, prezes Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

IMG_0283

W podobnym tonie wypowiadał się burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki:

– Na rynku nie ma już miejsca ,,dla osób w białych kołnierzykach”, a potrzebni są fachowcy.

Burmistrz podkreślił, że warto jeszcze lepiej wykorzystać sektor leśno-drzewny, który jest dużym atutem regionu.
– W naszym powiecie mamy stosunkowo duże zalesienie. Właśnie drewno jest strategicznym materiałem w produkcji. Ponadto powstają domy z drewna. Warto zastanowić się nad tym, jak zainteresować tą branżą młodych ludzi – przekonywał Arkadiusz Gliniecki.

IMG_0294

Obecna na spotkaniu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, kierownik Działu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gd., podpowiedziała, że w promocji edukacji zawodowej warto wykorzystać bardzo popularne portale społecznościowe, na których można przeprowadzić kampanię społeczną.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali dyrektorzy miejscowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy chętnie dzielili się swoimi obserwacjami z codziennej pracy z młodzieżą. Zgodnie podkreślali znaczenie wizyt młodych ludzi w zakładach pracy, w których mogą się zapoznać z ich specyfiką i poznać tajniki poszczególnych zawodów. Ogromną rolę odgrywa więc współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami. Ważne jest także doradztwo zawodowe i promocja edukacji w tym zakresie w mediach lokalnych.

Głos w debacie zabrał również Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców reprezentowany przez wiceprezesa Jerzego Suchomskiego i jednego z członków Mirosława Stosika.
– Największy nacisk musimy położyć na szkoły zawodowe, nie technika, bo wtedy uczeń jest lepiej przygotowany do pracy – mówił Mirosław Stosik.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że mogą liczyć na dalsze wsparcie starostwa powiatowego, odpowiedzialnego za szkoły ponadgimnazjalne. Naczelnik Wydziału Edukacji Marek Gabriel poinformował, że co roku na remonty i doposażenie placówek samorząd przeznacza ponad 2 mln zł, realizując jednocześnie wiele projektów edukacyjnych.

– Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest też taka, że w ostatnich latach spada liczba uczniów, którzy wybierają licea – mówił Marek Gabriel. – W różnych ankietach młodzi często wymieniają swoje przyszłe zawody, zakłady pracy, bo chcą dobrze zarabiać – dodał.

Podczas spotkania w cechu zaproponowano wysłanie listów do 13 gmin powiatu starogardzkiego w celu zorganizowania podobnych debat i nawiązania współpracy.

IMG_0287